خاتم سازی یکی از هنر های با ارزشی که در شرق وجود دارد، خاتم سازی است از گذشته خاتم سازی، اطلاعات زیادی در دست نیست زیرا مواد اولیه خاتم اکثراً چسب چوب است و این دو ماده بر اثر مرور زمان از بین می روند با این همه در اماکنی که از نظر مردم جنبه تقدس داشت هو در نتیجه از آنها به خوبی نگهداری شده است که خاتم هایی بر می خوریم که قدمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ ساله دارد کهن ترین نمونه خاتم که تاکنون به دست ما رسیده متعلق به دوره صفویه است