هنر قلمزنی در ایران

قلمزنی در دوران پیش از اسلام : از دوره های مختلف تاریخی قبل از اسلام در ایران آثار و گنجینه های بسیار نفیسی از آثار فلزی به دست آمده است که گویای مهارت و توانمندی ساکنان ایران در زمان های مختلف تاریخی است. از جمله این گنجینه ها می توان به آثار طالی حسنلو، مارلیک، کالردشت، زیویه، جیحون و غیره اشاره کرد که دارای تزئینات قلمزنی می باشند. در دوره هخامنشیان هنر قلمزنی تحولی یافت و از جایگاه ویژه ای برخوردار شد. در این دوره فلزاتی مثل مفرغ، طال، نقره و ... استفاده می شد و اشیایی مثل لوح های سیمین و زرین، جام، ریتون، انواع زیورآالت از جمله گوشواره، طوق، دستبند و بازوبند و ... ساخته می شد.

logo